Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zapisy na paczki mikołajkowe

0
440

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:
 

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
 3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celach organizacyjnych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadają Państw prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Posiadają Państw prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 10. Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zgłoszenia dziecka do otrzymania paczki.