Regulamin konkursu „Ferie w pandemii – mój pomysł na spędzenie tego czasu”

0
424


1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Siedlisko.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia lub nagranie filmiku przedstawiającego pomysł na spędzenie czasu wolnego (w czasie ferii zimowych) w tym trudnym czasie jakim jest pandemia, przy uwzględnieniu panujących obostrzeń.

4. Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: gokis.siedlisko@op.pl do dnia 17.01.2021 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Konkurs Ferie w pandemii”.
W wiadomości prosimy o umieszczenie danych osobowych:
-imię i nazwisko, adres oraz nr kontaktowy wraz z krótkim opisem swojego pomysłu.

5. Zdjęcia i filmiki można wykonać dowolnym urządzeniem – aparat, tablet, telefon, kamera.

6. Uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedną pracę. W przypadku wysłania większej ilości prac do oceny jury zostanie poddana tylko pierwsza twórczość.

7. Komisja konkursowa ogłosi wyniki do 25.01.2021 r. w mediach społecznościowych Organizatora: www.facebook.com/gokissiedlisko.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:-zamieszczenie fotografii na facebook’u oraz stronie www.gokissiedlisko.pl
-z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
-Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także publikacjach związanych z konkursem.

10. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa, jak również zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w konkursie.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadają Państw prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Posiadają Państw prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 10. Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here