Regulamin Konkursu „Najdorodniejsze plony” w roku 2021

0
480

CEL KONKURSU:

 • Celem konkursu jest promocja rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa w Gminie Siedlisko.
 • Reklama zbiorów ekologicznych.

ORGANIZATOR:

 • Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów, profesjonalistów. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia swoich plonów do konkursu. Zgłoszenia należy złożyć do sołtysów Sołectwa, z którego się pochodzi do dnia 24.08.2021r.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane produkty spełniające warunki podane w niniejszym regulaminie.
 • Sołtysi mogą zgłaszać do konkursu maksymalnie po 5 najdorodniejszych plonów.
 • Produkty zgłoszone do konkursu muszą pochodzić z gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko.
 • Zwycięzca zostanie wybrany poprzez mierzenie i/lub ważenie podczas konkursu w dniu Dożynek Gminnych 2021r.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do punktu informacyjnego do godz. 15:00 na Dożynkach Gminnych, które odbędą się 28.08.2021r. na boisku sportowym w Siedlisku.
 • Produkty będą oceniane w następującej kategorii:

Najdorodniejsze plony – owoce i warzywa zebrane w gospodarstwie.

 • Każdy uczestnik może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.

MIEJSCE I CZAS KONKURSU:

 • Konkurs odbędzie się 28.08.2021r. na boisku sportowym w Siedlisku podczas trwania Dożynek Gminnych.

KRYTERIA:

 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni zaprezentowane produkty według kryteriów (wygląd, wielkość, waga) 
 • Ocena odbędzie się bezpośrednio na stoisku prezentującym zgłoszony produkt.
 • Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty od 1-5. Ich suma zdecyduje o zajętym miejscu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.
 • Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną umieszone na stronach internetowych organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz celach promocyjnych.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach przez Organizatora.
 • Organizator konkursu nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 600 087 698 – dyrektor GOKiS.

RODO:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku,

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Reprezentowany przez:

Martyna Wiśniewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku

tel. +48 600 087 698

e-mail: gokis.siedlisko@op.pl

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduję się pod adresem: http://gokis.siedlisko.pl/ oraz w siedzibie placówki.