Regulamin konkursu fotograficznego „Życie w moim ogrodzie”

0
492

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu fotograficznego „Życie w moim ogrodzie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, tel.: 600 087 698, e-mail: gokis.siedlisko@op.pl NIP 925 18 82 746, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu jest prezentacja ogrodu, balkonu, tarasu lub parapetu, życia w nim, fauny, flory, pochwała ciężkiej pracy jaką wkładamy by nasze przydomowe „oazy” wyglądały pięknie.

CEL KONKURSU:

– poprawienie estetyki gminy, zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę posesji oraz promocję pomysłowości i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie estetycznego wyglądu poszczególnych miejscowości w gminie,

– zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury,

– promowanie walorów przyrodniczych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs „Życie w moim ogrodzie” adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Siedlisko.

ZASADY UDZIAŁU

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres gokis.siedlisko@op.pl .

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

•             temat maila „Konkurs – Życie w moim ogrodzie”,

•             dane personalne uczestnika (imię i nazwisko),

•             numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,

•             tytuł fotografii,

•             klauzula: „Zapoznałem/-am się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z regulaminu konkursu „Życie w moim ogrodzie”.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 29.05.2020 r. do godziny 12:00.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

-zamieszczenie fotografii na facebooku oraz stronie www.gokissiedlisko.pl

-z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Fotografie poddane ocenie będą anonimowe.

4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

5. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 04.06.2020 r. na www.facebook.com/gokissiedlisko

NAGRODY

1. Organizator konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gokissiedlisko.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w konkursie.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadają Państw prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Posiadają Państw prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 10. Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here