Regulamin Konkursu na „Najładniejszą dekorację dożynkową” 2021

0
655

CEL KONKURSU:

 • Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 • Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
 • Promocja wsi.
 • Udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności.

ORGANIZATOR:

 • Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Siedlisko.
 • Biorący udział w konkursie może zgłosić 1 dekorację dożynkową.
 • Komisja Konkursowa dokona oceny ozdób w dniu 27.08.2021 roku w danej miejscowości, w której znajduje się ozdoba. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych w dniu 28.08.2021 roku na boisku sportowym w Siedlisku.

KRYTERIA:

 • Podstawowe materiały muszą być związane ze świętem plonów (konstrukcja wykonana z bel słomy (popularnie zwanych balotami, lub też presakami), kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.)
 • Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, treść itp.)
 • Ozdoby związane z pracą ma roli i prezentujące płody rolne z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich pomysłów, form uwzględniających współczesny charakter społeczeństwa.
 • Dekoracja musi być widoczna z drogi publicznej, przed lub na posesji uczestnika konkursu.

ZGŁOSZENIA:

 • Karty zgłoszeń do konkursu można pobrać w GOKiS (Plac Zamkowy 23, 67-112 Siedlisko) lub u Sołtysów Sołectw Gminy Siedlisko. Zgłoszenia należy dokonać do 20.08.2021r. Karty należy złożyć u Sołtysa lub w biurze GOKiS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.

 • Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną umieszone na stronach internetowych organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz celach promocyjnych.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach przez Organizatora.
 • Organizator konkursu nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 600 087 698 – dyrektor GOKiS.

RODO:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku,

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Reprezentowany przez:

Martyna Wiśniewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku

tel. +48 600 087 698

e-mail: gokis.siedlisko@op.plPełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduję się pod adresem: http://gokis.siedlisko.pl/ oraz w siedzibie placówki